fbpx

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden nalezen van Habo Allemekinders groen, ook is het mogelijk deze als PDF-bestand te downloaden.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Ondernemer: Habo Hoveniers B.V. handelsnaam Habo Allemekinders Groen ,alsmede elke andere juridische entiteit die behoort tot de groep van juridische entiteiten waarvan Habo Hoveniers B.V. deel uitmaakt.
B. Werkzaamheden: Alle door Ondernemer ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.
C.  Zaken: -Levende materialen, zoals planten, biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
-Dode materialen: alle overige niet levende materialen welke binnen het vakgebied van de Ondernemer vallen, zand, grond, teelaarde, compost, en bestratingsmaterialen daaronder begrepen.
D. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die aan de Ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van Zaken
E. Aanneemsom: De vaste prijs voor het verrichten van Werkzaamheden en de levering van Zaken, welke tussen Ondernemer en Opdrachtgever is overeengekomen.
F.   Regiewerk: Alle werkzaamheden en leveringen die niet tegen een Aanneemsom, maar tegen een wisselende prijs worden verricht, afhankelijk van het aantal gewerkte uren en het aantal en de omvang van de geleverde Zaken.
G. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtgever en Ondernemer.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID EN BEKENDMAKING
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst die tussen de Ondernemer en Opdrachtgever tot stand komt,
 2. De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk, indien Opdrachtgever en Ondernemer zulks schriftelijk overeen zijn gekomen. Werknemers van Ondernemer mogen géén aanbod doen waarvan de inhoud in strijd is met deze algemene voorwaarden, noch een overeenkomst sluiten waarvan de inhoud in strijd is met deze algemene voorwaarden, behoudens dan na daartoe schriftelijk verstrekte volmacht van de directie van Ondernemer.
 4. Ondernemer behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen en/of aanvulling zullen alsdan van kracht zijn vanaf de door Ondernemer vastgestelde datum, doch niet eerder dan dat Ondernemer aan Opdrachtgever een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de wijzigingen en/of aanvullingen kennis te nemen.
 5. Indien strijd mocht bestaan tussen bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
 6. Indien de tekst van de algemene voorwaarden of de Overeenkomst voor meerderlei uitleg vatbaar blijkt te zijn, zal de tekst worden uitgelegd op een wijze die de belangen van Ondernemer het meeste dient.
 7. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.
ARTIKEL 3 – DE OFFERTE/HET AANBOD EN DE OVEREENKOMST
 1. Indien Opdrachtgever aan Ondernemer om een aanbod verzoekt, is Opdrachtgever verplicht om zowel op verzoek van Ondernemer als op eigen initiatief de Ondernemer volledig te informeren over feiten en omstandigheden die voor Ondernemer van belang kunnen zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor een aanbod word gedaan.
 2. Ondernemer is te allen tijde gerechtigd om geen aanbod te doen, onder meer, doch niet uitsluitend, indien omstandigheden betreffende de natuurlijke- of rechtspersoon die om een aanbod verzoekt daartoe aanleiding geven. Een aanbod van Ondernemer om Zaken te leveren en/of werkzaamheden te verrichten is altijd vrijblijvend.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in algemene prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, een aanbod, Overeenkomst en/of opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de Ondernemer niet. 4. De totstandkoming van een overeenkomst tussen Ondernemer en Opdrachtgever kan slechts schriftelijk geschieden en wel doordat

Opdrachtgever een aanbod van Ondernemer schriftelijk aanvaardt of Ondernemer een mondeling door Opdrachtgever gegeven opdracht, schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigt.

 1. Indien Ondernemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtnemer Zaken levert en/of werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, dienen deze door Opdrachtgever te worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Ondernemer. Ondernemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek om meerwerk te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van de Ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de Ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 3. Het is de Opdrachtgever verboden om documenten van de Ondernemer waarop haar intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de Ondernemer.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de Opdrachtgever de voorbereidings-, ontwerp- en tekenkosten aan de Ondernemer vergoeden. Dit geldt ook voor het geval aan de Ondernemer de opdracht was verleend tot het doen van tekenwerk, maar hem nog geen opdracht was verleend tot het verrichten van Werkzaamheden en/of levering van Zaken.
  ARTIKEL 4 – ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
  1. Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, kunnen door elk der partijen onder opgave van reden schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij anders tussen partijen overeengekomen.. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  2. Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze door Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd.
  3. Ondernemer kan de Overeenkomst met Opdrachtgever direct en zonder dat een termijn in acht dient te worden genomen, opzeggen wanneer Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met

  Ondernemer gesloten Overeenkomst) en/of de algemene voorwaarden

  1. Ondernemer kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of het faillissement van Opdrachtgever wordt uitgesproken, indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging en ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt. Ondernemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Zaken, tekeningen en overige rechten van intellectuele eigendom, zulks van rechtswege.
  2. Ondernemer kan de Overeenkomst indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever uit de overeenkomst en dienaangaande in verzuim is komen te verkeren.
  Artikel 5: TARIEVEN
  1. De door Opdrachtgever te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief c.q. de bedragen als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd, tenzij Opdrachtgever niet handelt in de uitvoering van zijn beroep of bedrijf, alsdan zijn de vermelde tarieven inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.
  2. De relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Ondernemer leveren volledig bewijs op om de door Ondernemer verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen te leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.
  3. Ondernemer behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven (7) dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Ondernemer genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden. Opdrachtgever komt deze opzegbevoegdheid niet toe indien de tariefwijziging het gevolg is van een wetswijziging en voortvloeien uit een wijziging van de cao die van toepassing is tussen Ondernemer en haar werknemers en de tariefswijziging ingaat meer dan drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst.
  4. Voor zover de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Ondernemer Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
  ARTIKEL 6 – WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
  1. Wijzigingen in de Overeenkomst waaronder afwijkingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
  2. Wijzigingen in de Overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
  3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren worden geoffreerd en na akkoord worden uitgevoerd.
  ARTIKEL 7 – LEVERANTIES
  1. Voor zover een levering van zaken door Ondernemer geen onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst en de prijs daarvoor derhalve niet in de Aanneemsom is opgenomen, wordt de prijs voor deze zaken apart in rekening gebracht waaronder begrepen, een vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen van deze zaken.
  2. Ondernemer spant zich in om zorg te dragen voor soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Ondernemer spant zich in om zo zorgvuldig mogelijk toe te zien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Daarbij zal Ondernemer zich inspannen om de ter zake geldende wettelijke bepalingen na te leven, alsmede zich inspannen om de te leveren zaken te laten afstemmen op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
  3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door de Ondernemer, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht. In die uitzonderingsgevallen zal de uitval tot maximaal 10% van de waarde van het betreffende goed door de Ondernemer worden vergoed. De hoogte van het bedrag van het uitvalpercentage wordt bepaald door de hoogte van de totaalprijs van het/de relevante geleverde product(en).
  4. Indien de Ondernemer de uitvoering van Werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de Opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de Werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.
   ARTIKEL 8 – MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
   1. Met inachtneming van het bepaalde ten aanzien van zand, grond, compost en teelaarde geldt:
   2. Ondernemer zal zorgdragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn Werkzaamheden vrijkomen.
   3. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
   ARTIKEL 9 – OPLEVERING
   1. . Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de Ondernemer schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd en Opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de Opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. Ten aanzien van levend materiaal vindt een tweede oplevering plaats.
   2. In het geval de Opdrachtgever ervoor kiest niet aanwezig te zijn bij de oplevering, dan wordt de oplevering geacht te hebben plaatsgevonden op de vastgestelde datum en worden de verrichte Werkzaamheden ter zake van het betreffende project geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd.

    

   ARTIKEL 10 – TRANSPORTRISICO’S
   1. Alle zaken worden vervoerd voor risico van de Ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.
   ARTIKEL 11 – BETALING/NIET-TIJDIGE BETALING
   1. Betaling van de facturen geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zij rente verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke (handels)rente. .
   2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. .Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn zoals bedoeld in dit artikel is verstreken. Opdrachtgever is vanaf het moment dat zij in verzuim geraakt rente verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke (handels)rente..
   3. Aan personen in dienst van de Ondernemer, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
   4. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door het treffen van incassomaatregelen, dan komen de hiermee gemoeide kosten voor rekening van Opdrachtgever.. In een dergelijk geval komen ook de buitengerechtelijke en de gerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever
   5. Bij niet-tijdige betaling heeft de Ondernemer het recht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten.
   6. Ondernemer heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
   7. Ondernemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Ondernemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
   8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
   ARTIKEL 12 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
   1. Alle geleverde Zaken blijven eigendom van Ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
   ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID
   1. Ondernemer zal zich inspannen om de overeengekomen diensten aan de Opdrachtgever te verlenen en/of de overeengekomen Zaken te leveren op de voor Ondernemer gebruikelijke wijze, naar beste inzicht en vermogen. Daarbij zal Ondernemer zich jegens Opdrachtgever inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de geleverde diensten en Zaken zo groot mogelijk te laten zijn. Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle geleverde Zaken blijvend beschikbaar zijn voor Opdrachtgever. Ondernemer zal trachten onderhoudswerkzaamheden plaats te laten vinden op tijden dat Opdrachtgever er de minste hinder van ondervindt, Ondernemer kan zulks echter niet garanderen. Ondernemer is niet aansprakelijk voor gemiste inkomsten of gemaakte kosten van Opdrachtgever op tijden van onderhoud en/of andere tijden dat Opdrachtgever geen gebruik kan maken van zijn tuin en/of door Ondernemer geleverde Zaken.
   2. Indien er sprake is van overmacht, is Ondernemer gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten en komt Ondernemer niet in verzuim te verkeren.
   3. Van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW is onder meer sprake in de volgende gevallen: (a) overmacht van toeleveranciers van Ondernemer, (b) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Ondernemer zijn voorgeschreven, (c) gebrekkigheid van Zaken, apparatuur, of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Ondernemer is voorgeschreven, (d) overheidsmaatregelen, (e ) storing aan/van door Ondernemer gebruikte apparatuur, (f) elektriciteitsstoring , (g) oorlog, (h) werkbezetting, (i) staking, (j) algemene vervoersproblemen, (k) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden, (l) de situatie waarin na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden die Ondernemer

   bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Ondernemer zijn verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever niet tijdig kan nakomen en voorts (m) elke van de wil van Ondernemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt.

   1. Indien Ondernemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, zal zij eerst in verzuim kunnen komen te verkeren nadat Opdrachtgever Ondernemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan Ondernemer een redelijke termijn heeft gesteld om haar verplichtingen alsnog na te komen. In de Overeenkomst aan verplichtingen van Ondernemer verbonden termijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen.            Indien Ondernemer in verzuim verkeert of onrechtmatig jegens Opdrachtgever heeft gehandeld, is haar aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst of voortvloeiende uit onrechtmatige daad steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat Ondernemer aan de Opdrachtgever in de afgelopen driehonderdvijvenzestig (365) dagen gefactureerd heeft.
   2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of indirecte schade. Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor vermissing, vernietiging verwisseling, verlies of beschadiging van Zaken van Opdrachtgever.
   3. Indien Ondernemer bij de nakoming van de Overeenkomst gebruik maakt van hulppersonen of derden, zal Ondernemer steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ondernemer is echter nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een aan deze hulppersonen of derdentoe te rekenen tekortkoming Ondernemer is gerechtigd om mede namens Opdrachtgever de algemene voorwaarden van de hulppersoon of derde te aanvaarden, ook indien deze algemene voorwaarden een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid inhouden.
   4. De beperking van de aansprakelijkheid van Ondernemer als hiervoor vermeld, geldt tevens voor het geval Ondernemer aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door Ondernemer bij de nakoming van de Overeenkomst gebruikte materialen, apparatuur en/of andere Zaken, geen enkele uitgezonderd.
   5. De beperking van de aansprakelijkheid van Ondernemer als hiervoor vermeld geldt niet in geval de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ondernemer.
   6. Opdrachtgever vrijwaart Ondernemer voor aanspraken van derden jegens Ondernemer indien Ondernemer schade veroorzaakt doordat door Opdrachtgever of door derden die Opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Ondernemer bekend waren geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
   7. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking niet enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
   8. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk door Opdrachtgever.
   9. De eventuele aansprakelijkheid van Ondernemer voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt dat de aansprakelijkheid van Ondernemer niet verder reikt dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is. Indien de Ondernemer de identiteit van zijn leverancier van dode materialen aan Opdrachtgever kenbaar maakt is Opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken, teneinde vergoeding van schade te verkrijgen.
   10. Ten aanzien van leveranties zand, grond, teelaarde en compost geldt dat de Ondernemer niet, respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij Opdrachtgever vermenging is opgetreden.
   ARTIKEL 14 – KLACHTEN
   1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van materialen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen door Ondernemer. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de materialen dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van Werkzaamheden of levering van materialen schriftelijk te zijn ontvangen door Ondernemer.
   2. De verplichting tot betaling door Opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort. Opdrachtgever blijft ook dan gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde Zaken/diensten.
   3. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de Zaken zijn niet ontvankelijk, indien Opdrachtgever niet de normale zorg, die van hem mag worden verwacht, na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.
   4. Indien vaststaat, dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Ondernemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van Ondernemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Ondernemer te retourneren en de eigendom daarover aan Ondernemer te verschaffen, tenzij Ondernemer anders aangeeft.
   5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Ondernemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
   ARTIKEL 15 – VERJARINGSTERMIJN
   1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Ondernemer en de door Ondernemer bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.
   ARTIKEL 16 – RISICO-OVERGANG
   1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop Zaken in de macht van Opdrachtgever worden gebracht.
   ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
   1. Op de Overeenkomst en eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. In geval Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van haar beroep of bedrijf heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om binnen het daartoe strekkende verzoek van Ondernemer schriftelijk aan te geven te opteren voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
   2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

     

    Categorieën: Geen categorie